കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക

ഹോം കോൺടാക്ട്
Image

വിലാസം

അഖില കേരള കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ (എ.കെ.കെ.എസ്.കെ. ) ,
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 6/2020/IV , TC-8/1803 , കലാസാഗർ ബിൽഡിംഗ് വലിയവില, തിരുമല. P.O, തിരുവനന്തപുരം. 695006 കേരള, ഇന്ത്യ

മൊബൈൽ നമ്പർ

+918848501636 , +919074502561

ഈ - മെയില്

akkskindia@gmail.com